Arbeidskapital

Hva er arbeidskapital?

Arbeidskapital, også kjent som netto arbeidskapital, er et begrep som brukes til å beskrive mengden midler et selskap har til rådighet for å drive sin daglige drift og møte kortsiktige forpliktelser. Det representerer differansen mellom selskapets kortsiktige eiendeler (omløpsmidler) og kortsiktig gjeld.

Arbeidskapital er det beløpet som er tilgjengelig for selskapet for å finansiere dets daglige drift og løpende forpliktelser. Det inkluderer kontanter, kundefordringer, varelager og andre kortsiktige eiendeler, samt kortsiktig gjeld som leverandørgjeld, kortsiktige lån og annen kortsiktig gjeld.

Slik regnes det ut

Arbeidskapital beregnes ved å trekke selskapets kortsiktige gjeld fra dets kortsiktige eiendeler. Formelen er som følger: 

 

Arbeidskapital = Kortsiktige eiendeler (omløpsmidler) – Kortsiktig gjeld

Hva brukes det til?

Arbeidskapital brukes til å finansiere selskapets driftssyklus og sikre at det har tilstrekkelig likviditet til å møte sine daglige driftskostnader, betale leverandører og opprettholde en sunn drift. Det er også en indikator på selskapets kortsiktige økonomiske helse og likviditetsposisjon.

Tips for å håndtere arbeidskapitalen

1.    Effektivisere innfordring av kundefordringer: Implementer strategier for å sikre at kundefordringer blir betalt raskt, for eksempel gjennomføring av effektive fakturerings- og innfordringsprosesser.

2.    Optimaliser varelagerstyring: Unngå overbeholdning av varelager og implementer strategier for å redusere lagringskostnader og risiko for foreldede eller verdiforringede varer.

3.   Forhandlingsstrategier med leverandører: Forhandle gunstige betalingsbetingelser med leverandører for å oppnå lengre kredittperioder og forbedre likviditeten.

4.   Kontroll av driftskostnader: Overvåk og reduser unødvendige driftskostnader for å frigjøre midler og forbedre arbeidskapitalen.

5.   Optimaliser kontantstrømstyring: Implementer effektive kontantstrømstyringsstrategier for å forbedre kontantinnganger og forlenge betalingsfrister for kontantutbetalinger.

 

Effektiv håndtering av arbeidskapital er avgjørende for selskapets økonomiske helse og likviditetsposisjon. Ved å ha tilstrekkelig arbeidskapital tilgjengelig, kan selskapet opprettholde en sunn drift, møte sine kortsiktige forpliktelser og ha fleksibilitet til å utnytte vekst- og investeringsmuligheter.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/