Avskrivninger

Hva er avskrivninger?

Avskrivninger er en regnskapsmessig metode som brukes til å fordele kostnaden for en langsiktig eiendel over dens levetid. Når en bedrift kjøper en eiendel som forventes å brukes i flere perioder, for eksempel bygninger, maskiner eller kjøretøy, kan ikke hele kostnaden av eiendelen tas som en kostnad i det året den er kjøpt. I stedet fordeles kostnaden over flere år gjennom avskrivninger.

Et eksempel

La oss si at du kjøper en datamaskin til en kostnad av 40 000 kr i 2023 og velger å avskrive den over en periode på fem år. Dette betyr at utgiftene på 40 000 kr blir fordelt jevnt over disse fem årene. I 2023 vil kjøpet redusere overskuddet ditt med 8 000 kr, og tilsvarende vil det også påvirke overskuddet de neste fire årene. Totalt sett vil du ha den samme fradragsfordelen, men fordelt jevnt over fem år i stedet for å påvirke overskuddet ditt kun i ett år.

Typer avskrivninger

Vi har hovedsakelig to forskjellige måter å avskrive på, lineær avskrivning og saldoavskrivning.

Lineær avskrivning

Lineær avskrivning er en metode for å fordele verdiforringelsen av en eiendel jevnt over levetiden. Denne metoden antar at verdiforringelsen skjer med en konstant rate hvert år.

 

For å beregne lineær avskrivning, trenger du informasjon om anskaffelseskostnad, forventet levetid og en estimert gjenværende verdi på slutten av levetiden. Vanligvis trekker man fra den estimerte gjenværende verdien fra anskaffelseskostnaden for å få totalavskrivningen som skal fordeles over levetiden.

 

Deretter deles totalavskrivningen likt på antall år i levetiden. Avskrivningsbeløpet per år er derfor konstant og blir trukket fra eiendelens verdi hvert år. På denne måten reduseres verdien gradvis, og ved slutten av levetiden vil eiendelens bokførte verdi være lik den estimerte gjenværende verdien.

 

Lineær avskrivning er en enkel og vanlig metode som brukes i regnskapsmessig rapportering for å reflektere eiendelens verdiforringelse over tid. Den gir en jevn og forutsigbar avskrivningsplan som gjør det enklere å planlegge for kostnader og erstatningsinvesteringer.

Saldoavskrivning

Saldoavskrivning er en metode for å beregne avskrivninger på en eiendel basert på en prosentandel av den gjenværende, bokførte verdien. I motsetning til lineær avskrivning, der avskrivningsbeløpet er konstant over levetiden, justeres avskrivningsbeløpet i saldoavskrivning basert på den gjenværende verdien av eiendelen.

 

Ved saldoavskrivning beregnes avskrivningen for hvert regnskapsår ved å multiplisere den gjenværende verdien av eiendelen med en fast prosentandel, også kjent som avskrivningssatsen. Den gjenværende verdien er forskjellen mellom anskaffelseskostnaden og det samlede avskrivningsbeløpet som allerede er bokført.

 

Avskrivningssatsen kan variere avhengig av eiendelstypen og gjeldende skatteregler. Skatteetaten eller relevante regnskapsstandarder fastsetter vanligvis disse satsene. Høyere avskrivningssatser i begynnelsen av eiendelens levetid bidrar til større avskrivninger i de tidlige årene, og deretter reduseres avskrivningene etter hvert som eiendelens gjenværende verdi reduseres.

 

Saldoavskrivning gjør det mulig å reflektere eiendelens faktiske verdiforringelse over tid, siden avskrivningsbeløpet justeres i tråd med den gjenværende verdien. Denne metoden er spesielt egnet for eiendeler som har høyere verditap i begynnelsen av levetiden eller der teknologisk utvikling fører til raskt foreldelse.

 

Det er viktig å merke seg at saldoavskrivning primært brukes i skattemessig sammenheng for å beregne skattepliktig inntekt. Regnskapsmessig avskrivning kan imidlertid også benytte saldoavskrivning i visse tilfeller, avhengig av regnskapsstandarder og selskapets valg.

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/