Balanse

Balansen er en oversikt over hva bedriften eier (eiendeler) og hvordan disse eiendelene er finansiert (egenkapital og gjeld). Summen av eiendelen og summen av egenkapital og gjeld skal alltid være lik, derav navnet balanse. Balansen finner du i 1000- serien og 2000-serien, hvor 1000-serien viser oversikten over eiendelene til selskapet og 2000-serien viser egenkapital og gjeld. 

Eiendeler – 1000 gruppen 

Eiendeler kategoriseres på flere måter, både etter forventet levetid (er dette en ressurs bedriften har med seg videre eller er den midlertidig?) og rollen eiendelene spiller i driften av selskapet (transport, fast eiendom, varelager mm.). I kontoplanen nedenfor er de mest uklare postene og begrepene forklart. 

10 Immaterielle eiendeler o.l.  

1000 Forskning og utvikling 

1020 Konsesjoner 

1030 Patenter 

1040 Lisenser 

1050 Varemerker 

1060 Andre rettigheter 

1070 Utsatt skattefordel 

1080 Goodwill 

Immaterielle eiendeler er eiendeler som er ikke fysiske, som for eksempel lisenser og varemerker. 

Forskning og utvikling, eller R&D (research and development på engelsk), er en post man ikke nødvendigvis tenker på som en eiendel. Dersom man bruker penger på utvikling av anleggsmidler kan kostnadene for forskning og utvikling legges inn som en balansepost og avskrives over tid. Reglene for dette er ganske spesifikke og man kan lese mer her

Goodwill er et regnskapsbegrep som indikerer en ikke-identifiserbar merverdi som oppstår når et selskap kjøper et annet for mer enn hva eiendelene til det oppkjøpte selskapet er. Mer om goodwill kan du finne her.  

11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom  

1100 Bygninger 

1120 Bygningsmessige anlegg 

1130 Anlegg under utførelse 

1140 Jord- og skogbrukseiendommer 

1150 Tomter og andre grunnarealer 

1160 Boliger inklusive tomter 

12 Transportmidler, inventar og maskiner o.l.  

1200 Maskiner og anlegg 

1210 Maskiner og anlegg under utførelse 

1220 Skip, rigger, fly 

1230 Biler 

1240 Andre transportmidler 

1250 Inventar 

1260 Bygninger med annen avskrivningstid 

1270 Verktøy mv. 

1280 Kontormaskiner 

13 Finansielle anleggsmidler  

1300 Investeringer i datterselskaper 

1310 Investeringer annet foretak i samme konsern 

1320 Lån til foretak samme konsern 

1330 Investeringer i tilknyttede selskap 

1340 Lån til tilknyttede selskap 

1350 Investeringer i aksjer og eiendeler 

1360 Obligasjoner 

1370 Fordringer på eiere og styremedlemmer 

1380 Fordringer på ansatte 

1390 Andre fordringer 

14 Varelager og forskudd til leverandører  

1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikater 

1420 Varer under utvikling 

1440 Ferdige egentilvirkede varer 

1460 Innkjøpte varer for videresalg 

1480 Forskuddsbetaling til leverandører 

15 Kortsiktige fordringer  

1500 Kundefordringer 

1530 Opptjent ikke fakturert inntekt 

1550 Kundefordringer på selskap samme konsern 

1560 Andre fordringer på selskap samme konsern 

1580 Avsetning tap på fordringer 

16 Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.  

1600 Utgående merverdiavgift 

1601 Utgående merverdiavgift høy sats 

1602 Utgående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet 

1603 Utgående merverdiavgift middels sats 

1604 Utgående merverdiavgift lav sats 

1610 Inngående merverdiavgift 

1611 Inngående merverdiavgift høy sats 

1612 Inngående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet 

1613 Inngående merverdiavgift middels sats 

1614 Inngående merverdiavgift lav sats 

1620 Investeringsavgift 

1630 Grunnlag investeringsavgift 

1640 Oppgjørskonto merverdiavgift 

1670 Krav på offentlige tilskudd 

17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.  

1700 Forskuddsbetalte leier 

1710 Forskuddsbetalte renter 

1750 Påløpte leier 

1760 Påløpte renter 

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital 

1790 Interimskonto 

18 Kortsiktige finansinvesteringer  

1800 Aksjer og andeler i foretak samme konsern 

1810 Markedsbaserte aksjer 

1820 Andre aksjer 

1830 Markedsbaserte obligasjoner 

1840 Andre obligasjoner 

1850 Markedsbaserte obligasjoner 

1860 Andre sertifikater 

1870 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 

1880 Andre finansielle instrumenter 

19 Bankinnskudd, kontanter og lignende  

1900 Kontanter 

1910 Kasse 

1920 Bankinnskudd 

1950 Bankinnskudd for skattetrekk 

Egenkapital og gjeld – 2000 gruppen  

Den andre siden av balansen består av egenkapital og gjeld, altså finansieringen av virksomheten. Egenkapital består av aksjekapital og verdier som tilhører eierne av selskapet. Gjelden, gjerne kalt også fremmedkapital, er verdien selskapet har lånt og dermed skylder noen penger. Summen av egenkapitalen og gjelden skal alltid være lik summen av eiendelene i bedriften da verdien av det man eier og det man faktisk eier er verdt det samme. 
 
Det er viktig at selskapet har et fornuftig egenkapitalnivå basert på risikonivået i driften. Dersom egenkapitalen faller betraktelig, vil styret ha handlingsplikt for å forsikre at noe blir gjort. Dette blir du automatisk varslet om i Capassa slik at du kan forhindre uønskede situasjoner og ta nødvendige lovpålagte grep. Mer informasjon om handleplikt ved fall i egenkapitalen finner du her.  

Under er en oversikt over kontoplanens 2000-serie som viser egenkapital og gjeld. 

20 Egenkapital AS

2000 Aksjekapital 

2010 Egne aksjer 

2020 Overkursfond 

2040 Fond for vurderingsforskjeller 

2050 Annen egenkapital 

2080 Udekket tap 

20 Egenkapital og privatkontoer ENK !!! 

2050 Annen egenkapital 

2061 Uttak kontanter 

2062 Innskudd kontanter 

2063 Uttak av anleggsmidler/driftsmidler 

2064 Uttak varer og tjenester 

2065 Egen bolig i næringsbygg 

2066 Motkonto egen bolig i næringsbygg 

2067 Lys og varme privat 

2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon 

2069 Diverse andre privatutgifter 

2071 Forskuddsskatt 

2072 Tilleggsforskudd/restskatt 

2075 Privat bruk av næringsbil 

2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 

2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger 

2080 Udekket tap 

2099 Udisponert resultat 

21 Avsetning for forpliktelser  

2100 Pensjonsforpliktelser 

2120 Utsatt skatt 

2160 Uopptjent inntekt 

2180 Andre avsetninger for forpliktelser 

22 Annen langsiktig gjeld  

2200 Konvertible lån 

2210 Obligasjonslån 

2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 

2240 Pantelån 

2260 Gjeld til selskap i samme konsern 

2270 Andre valutalån 

2280 Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital 

23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner  

2300 Konvertible lån 

2320 Sertifikatlån 

2340 Andre valutalån 

2360 Byggelån 

2380 Kassekreditt 

24 Leverandørgjeld  

2400 Leverandørgjeld 

2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 

25 Betalbar skatt  

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 

2510 Betalbar skatt, utlignet 

2530 Refusjon skatt etter Skatteloven §31 5. ledd 

2540 Forhåndsskatt 

26 Skattetrekk og andre trekk  

2600 Forskuddstrekk 

2610 Påleggstrekk 

2620 Bidragstrekk 

2630 Trygdetrekk 

2640 Forsikringstrekk 

2650 Trukket fagforeningskontingent 

27 Skyldige offentlige avgifter  

2700 Utgående merverdiavgift 

2701 Utgående merverdiavgift høy sats 

2702 Utgående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet 

2703 Utgående merverdiavgift middels sats 

2704 Utgående merverdiavgift lav sats 

2710 Inngående merverdiavgift 

2711 Inngående merverdiavgift høy sats 

2712 Inngående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet 

2713 Inngående merverdiavgift middels sats 

2714 Inngående merverdiavgift lav sats 

2720 Investeringsavgift 

2730 Grunnlag investeringsavgift 

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift 

28 Utbytte  

2800 Avsatt utbytte 

29 Annen kortsiktig gjeld  

2900 Forskudd fra kunder 

2910 Gjeld til ansatte og eiere 

2920 Gjeld til selskap i samme konsern 

2930 Lønn 

2940 Feriepenger 

2950 Påløpte renter 

2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt 

2970 Uopptjent inntekt 

2980 Avsetninger og forpliktelser 

English English Norwegian Norwegian