Økonomi

10 tips for bedre likviditet!

10 tips for bedre likviditet er noe alle kan ha godt av. Svak likviditet er en av hovedårsakene til at små og mellomstore bedrifter går konkurs, og det vil kreve kontinuerlig overvåkning og tiltak for å opprettholde en god kontantstrøm. En sunn likviditet er essensielt for å opprettholde daglige operasjoner og håndtere uventede utgifter. Her …

10 tips for bedre likviditet! Les mer »

Frister Regnskapsåret 2023

Årets regnskapsfrister Det kan være mye å huske på når det kommer til frister og innlevering av diverse regnskap. Å holde seg ajour med disse fristene vil ikke bare sikre etterlevelse av juridiske forpliktelser, men også gi deg et solid fundament for å ta viktige forretningsbeslutninger i tiden som kommer. For en utfyllende liste over …

Frister Regnskapsåret 2023 Les mer »

Cash Runway

Hva er cash runway? Cash Runway refererer til den beregnede tidsperioden et selskap kan fortsette driften uten å hente ytterligere kapital eller generere positiv kontantstrøm fra virksomheten. Det er en viktig indikator som gir innsikt i hvor lenge selskapet kan opprettholde sin nåværende drift uten å gå tom for kontanter. Slik regnes det ut Cash …

Cash Runway Les mer »

Nedskrivninger

Hva er nedskrivninger? Nedskrivninger dreier seg om eiendeler som går uforutsett ned i verdi. Nedskrivninger er en regnskapsmessig prosess der verdien av en eiendel reduseres på grunn av en varig verdiforringelse. Dette gjøres for å justere eiendelens bokførte verdi til dens nåværende virkelige verdi. Slik regner man ut nedskrivninger Nedskrivninger beregnes ved å vurdere verdiforringelsen …

Nedskrivninger Les mer »

A-melding

Hva er a-melding? A-melding er en rapporteringsplikt som norske arbeidsgivere har overfor skattemyndighetene (Skatteetaten) og NAV (Arbeids- og velferdsetaten). A-meldingen er en elektronisk melding som inneholder opplysninger om lønn, skattetrekk, arbeidsforhold og annen relevant informasjon om ansatte. Rapporteringen gjøres normalt hver måned, men kan også være kvartalsvis for visse arbeidsgivere. Hva skal rapporteres i a-meldingen? …

A-melding Les mer »

Finanskostnader

Hva er finanskostnader? Finanskostnader refererer til alle utgiftene og kostnadene knyttet til å skaffe kapital og administrere gjeld i et selskap. Det er altså nært beslektet med rentekostnader, men omfatter også alle andre kostnader knyttet til finans. Dette inkluderer rentekostnader, gebyrer, provisjoner og andre kostnader relatert til finansiering og gjeldsforvaltning. Slik beregnes det Finanskostnader beregnes …

Finanskostnader Les mer »

Omløpsmidler

Hva er omløpsmidler? Omløpsmidler er ressurser som selskapet eier og forventer å konvertere til kontanter eller forbruke innen ett år eller en normal driftssyklus. De inkluderer kontanter, bankinnskudd, kortsiktige investeringer, kundefordringer, varelager og andre midler som er ment å bli omdannet til kontanter eller brukt i selskapets ordinære drift. Typer av omløpsmidler ·      Kontanter og …

Omløpsmidler Les mer »

Anleggsmidler

Hva er anleggsmidler Anleggsmidler er langvarige ressurser som et selskap eier eller kontrollerer, og som brukes i selskapets virksomhet over en lengre periode, vanligvis mer enn ett år. Disse eiendelene er ikke ment å bli solgt eller omdannet til kontanter innen kort tid, men brukes til å støtte selskapets drift og produksjon over en lengre …

Anleggsmidler Les mer »