Økonomi

Sales per Employee

Hva er «sales per employee»? “Sales per employee”, eller omsetning per ansatt, er en verdi som viser hvor stor avkastning selskapet genererer per ansatt. Ved å dele totale inntekter på den totale mengden ansatte i selskapet får man en verdi som viser hvor effektivt selskapet generer inntekt basert på arbeidsstyrken. Nøkkeltallet gir et generelt bilde […]

Sales per Employee Read More »

ICR – Rentedekningsgrad

Hva er ICR? “Interest coverage ratio” (ICR), eller rentedekningsgrad, er et nøkkeltall som viser virksomhetens evne til å betale renteutgifter i en gitt periode. Ved å dividere driftsresultat (EBIT) på summen av renteutgifter i en gitt periode får man en verdi som viser forholdet mellom driftsresultatet og renteutgiftene, altså hvor stor andel av driftsresultatet man

ICR – Rentedekningsgrad Read More »

DSCR – Gjeldsbetjeningsevne

Hva er DSCR? “Debt service coverage ratio” (DSCR), eller gjeldsbetjeningsevne, er et mål på et selskaps evne til å betjene gjeld. Nøkkeltallet viser hvor stor kontantstrøm et selskap har tilgjengelig for å nedbetale gjeld. I motsetning til NIBD/EBITDA som gir et estimat på hvor store ressurser et selskap potensielt kan bruke på nedbetaling av gjeld

DSCR – Gjeldsbetjeningsevne Read More »

Finansielle prognoser

Hva er finansielle prognoser? Finansielle prognoser er antakelser og estimater om fremtidige økonomiske forhold. De finansielle prognosene kan baseres på blant annet historiske data, markedsanalyser, makroanalyser og andre antakelser om fremtidige forhold. Det finnes mange ulike typer finansielle prognoser, deriblant resultatprognoser, kontantstrømprognoser, balanseprognoser, prognoser for nøkkeltall, markedsprognoser og økonomiske prognoser. Resultatprognoser estimerer fremtidige nettoresultat basert

Finansielle prognoser Read More »

Budsjettering

Hva er budsjettering? Budsjettering betyr å lage et oppsett som viser alle planlagte inntekter og kostnader for en gitt periode. Et budsjett kan tenkes på som et økonomisk veikart som viser hvordan man planlegger å bruke de økonomiske midlene selskapet har. Budsjettet fungerer som et økonomisk rammeverk eller en handlingsplan for blant annet drift, investeringer

Budsjettering Read More »

Datarom

Hva er datarom? Et datarom er et sikkert digitalt område hvor et selskap kan lagre viktig og sensitiv informasjon. I Capassa er datarommet en integrasjon i Capassa-appen og brukes for å lagre konfidensielle dokumenter som kontrakter, budsjett og finansielle rapporter. I Capassa-appen kan enhver bruker som har tilknytning til selskapet bli gitt en rolle der

Datarom Read More »

NIBD/EBITDA

Hva er NIBD/EBITDA?  NIBD/EBITDA viser hvor stor gjeldsbelastningen er i et selskap. Det gir et mål på hvor mange år et selskap minimum må bruke for å nedbetale den rentebærende gjelden sin. Tallet regnes ut ved å trekke fra kontanter og kontantekvivalenter (pengelignende midler) fra netto rentebærende gjeld (NIBD) og dele dette på driftsresultatet (EBITDA).

NIBD/EBITDA Read More »