Nøkkeltall

Nøkkeltall – Resultat 

Basert på resultatregnskapet er det flere nøkkeltall som er hensiktsmessige for en bedrift å være oppdatert på. Disse nøkkeltallene er standardiserte mål som gir deg innsikt i hvordan bedriften din presterer, og hvor utgiftene ligger. Resultatbaserte nøkkeltall handler ofte om hvor mye penger man har igjen etter å ha betalt utgifter, og kan blant annet vise hvor stor del utgiftene er av inntekten din. Dette uttrykkes oftest i prosent og regnes ut ved å se på den gitte posten delt på det totale salget. Nedenfor vil vi forklare de vanligste nøkkeltallene fra resultatregnskapet, som også er tilgjengelig for selskapet ditt i Capassa!

Marginer 

Når man analyserer regnskap, enten intern utvikling eller sammenligning med andre selskap, ser man ofte på ulike marginer. Driftsmargin, EBITDA-margin og netto-margin er alle eksempler på ofte brukte marginer for selskap, og baserer seg på sentrale nøkkeltall. Marginene regnes ut som en prosentsats av salget ved formelen:  

margin % = ( nøkkeltall / salg ) %

Ved å se på nøkkeltall som en prosentandel av salget (margin) vil man enklere kunne danne seg et bilde av lønnsomheten til selskapet. Marginer kan blant annet brukes som et sammenligningsgrunnlag mot andre selskap, samt forklare endringer i resultatet sett opp mot tidligere måneder – for eksempel om utgifter som andel av salget har økt eller blitt redusert.  

Bruttofortjeneste 

Bruttofortjeneste er differansen mellom salgspris og varekostnad, også kalt avanse (salgspris minus (-) varekostnad). [For noen varer vil varekostnaden også inkludere variable kostnader, for eksempel i forbindelse med individuell behandling (forgylling) av varene]. Hvis en butikk kjøper inn produkter til 120 kr per stykk, og selger de samme produktene videre for 200 kr per stykk vil bruttofortjenesten være 80 kr (200 kr minus (–) 120 kr). Dersom man ønsker en økning i bruttofortjeneste, er det to innlysende tiltak man kan gjøre – senke kostnader eller øke prisen (salgsinntekt). Det er ikke bare rett frem å senke kostnader da man må forsikre seg om at produktet eller tjenesten man leverer bør være av samme kvalitet som før kostnadskuttet. Dersom det er snakk om et produkt man videreselger kan det være aktuelt å se etter andre leverandører. Økning i prisingen er også noe som vil øke bruttofortjenesten, men her er det viktig å holde seg på et prisnivå som kundene er komfortable med. Dersom man øker prisene for mye vil en mulig konsekvens være å miste kunder.  


Hvordan ser det ut i kontoplanen? 

Med utgangspunkt i kontoplanen for en bedrift defineres inntjening som 3000-serien og varekostnadene som 4000-serien. Bruttofortjenesten regnes dermed ut som summen av alle 3000-kontoene minus summen av alle 4000-kontoene. 

 
Bruttomargin 

For å få et mer oversiktlig bilde av bruttofortjenesten presenteres den ofte som bruttomargin. Bruttomarginen regnes ut som en prosent av salget, og er dermed mer sammenlignbart. Bruttomargin regnes ut på følgende måte: (bruttofortjeneste/salgspris) * 100. Grunnen til at det ganges med 100 er for å få bruttomarginen i prosent.  

I fortsettelsen av eksempelet over blir bruttomarginen følgelig: (80/200) * 100 = 40%. Tolkningen av dette tallet (40%) er at man etter å ha solgt en vare sitter igjen med 40% av salgsprisen etter å ha betalt de variable kostnadene. Eksempelet her viser en bruttofortjeneste på 40% og dette kan virke svært høyt. Dette må likevel ses i sammenheng med både konkurrenter og at det vil være flere kostnader for bedriften som kommer i tillegg til de variable kostnadene.  

EBITDA 

EBITDA er en engelsk forkortelse som står for Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization som på norsk betyr Inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Dette nøkkeltallet brukes for å se hvor mye bedriften sitter igjen med etter faste og variable kostnader er betalt, som vil si bruttofortjenesten minus alle andre kostnader relatert til driften av virksomheten. EBITDA trekker ikke fra kostnader som av- og nedskrivninger, som gjør at man får et noe kunstig høyt tall. Avskrivninger og nedskrivninger er ikke direkte nøkkeltall. Det er dog relevant da det fjerner balansepostene sin effekt på resultatet, og ulike selskaper lett kan sammenlignes.
 

Avskrivninger 

Avskrivninger er et regnskapsbegrep som indikerer verdifallet på eiendeler bedriften har. Dersom selskapet for eksempel kjøper en bil vil man ikke forvente at denne har samme verdi over tid eller har ubegrenset levetid. Dette føres i regnskapet ved at man årlig avskriver verdien på bilen og kostnadsfører dette. Forklart på en annen måte «mister» du penger fordi eiendelene dine faller i verdi. Mer informasjon og regler rundt avskrivinger kan du lese om her .  

Nedskrivninger 

Avskrivninger på eiendeler er budsjettert og en forventet kost basert på eiendelene, mens nedskrivninger er en uforutsett verdiforringelse (verditap) på eiendeler. Dette kan for eksempel være at man har sesongvarer fra fjoråret på lager som man ikke vil kan få solgt for ordinær pris og at man derfor må nedjustere verdien på disse eiendelene.
 

EBIT 

EBIT er den engelske forkortelsen på Earnings Before Interest and Tax, eller på norsk Inntjening før renter og skatt. Ved å se på EBIT kan man danne seg et bilde av verdien bedriften sitter igjen med etter drift, da man har trukket fra av- og nedskrivinger noe man ikke gjør i EBITDA. Dette tallet vil være lavere, men er ofte mer forklarende når det kommer til hvor kapitalintensiv driften av selskapet er (da verdifall av eiendeler er tatt med i betraktningen). EBIT, og EBIT marginen, er med dette et svært relevant nøkkeltall å se på når man analyserer virksomheter.  

Nettofortjeneste (før skatt) 

Nettofortjeneste er det beløpet man sitter igjen med etter at alle kostnadene er betalt, før du betaler skatt. Det omtales også som resultatet til virksomheten, eller profitten/tapet selskapet har hatt i perioden. Avhengig om dette tallet er positivt eller negativt kan man se om virksomheten har tjent eller tapt penger. Hvis nettofortjenesten er positiv betyr det at bedriften sitter igjen med et overskudd, og dersom nettofortjenesten er negativ betyr det at bedriften sitter igjen med et underskudd. Det også viktig å huske på at det i Norge er 22% selskapsskatt som skal betales basert på nettofortjenesten. Mer informasjon om selskapsskatt kan du finne her. Dersom man driver et enkeltpersonforetak er det til dels mer kompliserte skatteregler, disse reglene kan du lese mer om her

Ufordelt fortjeneste/tap 

Ufordelte overskudd er selskapets akkumulerte fortjeneste, mens ufordelte tap er akkumulerte tap eller debetsaldo på resultatkonto og utsatte inntektsutgifter.  

Nøkkeltall – Balanse 

Basert på balansen er det en del nøkkeltall som er sentralt å se på i forbindelse med analyse av selskap. Her vil det også være relevant å knytte enkelte tall opp mot resultatposter for å se hvor godt verdiene utnyttes. 

Egenkapitalandel 

Egenkapitalandelen viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Dette nøkkeltallet regnes ut ved å dele summen av egenkapital på summen av alle eiendelene:

egenkapital / eiendeler

Dette gir deg prosenten av finansieringen som stammer fra egenkapital, hvor resterende finansiering er gjeld. Det vil si at dersom dette tallet er høyt har virksomheten lite gjeld, og hvis tallet er lavt har virksomheten mye gjeld. Den ideelle egenkapitalandelen for en bedrift vil variere fra bransje til bransje. Noen virksomheter opererer med lav egenkapitalandel og bruker mye gjeldsfinansiering, mens andre unngår gjeld så godt de kan. Ved å ha oversikt på egenkapitalandelen over tid kan man følge utviklingen til selskapet og se om denne andelen holder seg stabil eller varierer. Uavhengig av nivået på egenkapitalen er det også høyst relevant å følge med på om egenkapitalandelen plutselig faller. Dette kan tyde på at virksomheten enten har påtatt seg ny gjeld eller at egenkapitalen faller i verdi, og i slike tilfeller kan man ha handlingsplikt. Du kan lese mer om krav til egenkapital og handlingsplikt her

NIBD 

NIBD kommer fra det engelske uttrykket «Net Interest Bearing Debt» eller netto rentebærende gjeld på norsk. Dette nøkkeltallet sier hvor mye rentebærende gjeld selskapet har. Rentebærende gjeld er lån fra banker og andre kredittinstitusjoner og er dermed gjeld hvor det er en påløpende lånekostnad for virksomheten. Leverandørgjeld vil ikke tas med i denne vurderingen. Ettersom NIBD er numerisk må det sees opp mot de andre verdiene i balansen. 

NIBD/EBITDA 

NIBD/EBITDA er et forholdstall som sier hvor mange perioder (vanligvis ses det på år) det vil ta bedriften å nedbetale gjelden dersom begge tallene holdes konstant. Dette forholdet er en god indikator på hvor mye gjeld selskapet har, og hvor fort man kan senke gjeldsgraden dersom det skulle bli nødvendig. Et forhold på over 4 år er noe som ofte ansees som for høyt.