Inntekter og kostnader

Modul 1: Inntekter

Enhet 1: Inntekt

Mange forbinder inntekt med det som utbetales som lønn til ansatte, men dette er bare en av mange ulike inntektsformer. Inntekt er pengene du får i lønn, men også i form av renter, salg og aksjeutbytte. For en bedrift vil utbetaling av inntekt til ansatte derimot anses som en kostnad (lønnskostnad).

Det er helt avgjørende at en bedrift har nok inntekter til å overleve. Inntekter og utgifter er vanligvis knyttet sammen da over- eller underskuddet er inntekter minus utgifter.

Enhet 2: Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle som er skattepliktige, både enkeltpersoner og selskaper. Alle inntekter som er skattepliktige, fratrukket alle fradragsberettigede utgifter, vil bli inkludert. Skattesatsen for selskaper er 22% per 2021.

Enhet 3: Finansinntekter

Finansinntekter er det bedriften din får fra fordringer og investeringer av kapital, dvs. aksjeutbytte, renter og utbytte på aksjer i andre selskaper. Når du tar den positive gevinsten fra finansinntekter minus den negative gevinsten fra neste kontogruppe, vil du få selskapets økonomiske resultat.

Modul 2: Kostnader

Enhet 1: Kostnad

Inntekter og utgifter henger tett sammen ettersom inntekter minus utgifter utgjør det som blir gevinst eller tap. Vi kan enkelt si at en kostnad er alle utgiftene man har. Kostnader deles ofte inn i faste og variable kostnader, spesielt i forbindelse med produksjon. De faste kostnadene vil allerede være fastsatt og vil forbli uendret selv om mengden varer som produseres vil variere. Eksempler på faste kostnader er lønn og leie av lokaler. De variable kostnadene vil derimot variere avhengig av hvor mye eller lite du produserer. Et eksempel på en variabel kostnad er emballasje for produktet. Ettersom kostnadene ikke periodiseres før de er forbrukt, kan du ha en utgift for råvaren som først blir en kostnad når råvaren er forbrukt.

Enhet 2: Variable kostnader

Variable kostnader er kostnadene som vil variere avhengig av hvor mye eller lite du produserer. Disse vil med andre ord variere i takt med salg og produksjon. Variable kostnader kan deles inn i tre ulike grupper: proporsjonale, uforholdsmessige og uforholdsmessige. Proporsjonale variable kostnader er de variable kostnadene som øker i samme takt som produksjonsvolumet. Overproporsjonale variable kostnader er de variable kostnadene som øker raskere enn produksjonsvolumet. Til slutt er det uforholdsmessige variable kostnader som er de variable kostnadene som stiger lavere enn produksjonsvolumet.

Enhet 3: Faste kostnader

Faste kostnader er kostnader som påløper uavhengig av produksjon. Et eksempel på en fast kostnad er husleie, da denne ikke vil variere avhengig av produksjonsvolumet.

Enhet 4: Finansielle kostnader

En finansiell kostnad er kostnaden forbundet med å ta opp lån eller tap på finansielle investeringer, som gebyrer, renter på lån og kreditter, samt tap av finansielle omløpsmidler.

Modul 3: Fortjenestemargin

Du lurer kanskje på om virksomheten din er lønnsom? Fortjenestemarginen er en god indikator på nettopp dette. Fortjenestemarginen måler en bedrifts lønnsomhet, for eksempel hvor god bedriften er til å kontrollere kostnadene sine. Vi opererer med tre ulike fortjenestemarginer: Brutto-, drifts- og netto fortjenestemargin. Forskjellen mellom de tre er hvor mye av kostnadene som er inkludert i regnestykket.

Enhet 1: Bruttofortjenestemargin

Bruttofortjenestemargin viser hvor mye selskapet tjener etter å ha betalt sine variable kostnader.

Enhet 2: Driftsmargin

Driftsmarginen viser hvor mye bedriften tjener etter å ha betalt variable og faste kostnader (lønn, husleie, kontor osv.).

Enhet 3: Netto fortjenestemargin

Netto fortjenestemargin viser hvor mye bedriften tjener etter å ha betalt alle kostnader (variable, faste og økonomiske).

English English Norwegian Norwegian