Resultatregnskap

Hva er et resultatregnskap?

Et resultatregnskap, også kjent som en resultatoppstilling, er en finansiell rapport som viser en bedrifts inntekter, kostnader og overskudd (eller tap) i løpet av en bestemt periode. Det gir en oversikt over bedriftens økonomiske ytelse og lønnsomhet i løpet av rapporteringsperioden.

Resultatregnskapet er en av de viktigste delene av en bedrifts regnskap og brukes av både interne og eksterne interessenter for å vurdere bedriftens økonomiske helse og ytelse.

Hva det inneholder

Her er noen nøkkelkomponenter og vanlige trinn for å sette opp et resultatregnskap:

1.    Inntekter: Inntekter representerer de totale pengemidlene eller verdiene en bedrift har generert fra salg av varer eller tjenester i løpet av rapporteringsperioden. Dette inkluderer salgsinntekter, tjenesteinntekter, abonnementsinntekter og andre inntektskilder.

2.    Kostnader: Kostnader representerer utgiftene som er påløpt for å drive bedriften og generere inntektene. Dette inkluderer driftskostnader som råvarer, lønn, markedsføring, leie, strøm, administrasjonskostnader og andre utgifter knyttet til virksomheten.

3.   Driftsresultat: Driftsresultatet beregnes ved å trekke driftskostnadene fra inntektene. Det viser overskuddet eller tapet fra de primære driftsaktivitetene til bedriften før skatter og finanskostnader er tatt i betraktning.

4.   Skatter: Skatter representerer bedriftens skatteforpliktelser basert på rapporteringsperiodens inntekt og eventuelle skattefordeler eller fradrag.

5.   Nettoresultat: Nettoresultatet, også kjent som overskuddet eller tapet etter skatt, beregnes ved å trekke skatter fra driftsresultatet. Dette er det endelige resultatet som viser bedriftens totale overskudd eller tap for rapporteringsperioden.

Hvorfor det er viktig

Resultatregnskapet er viktig av flere grunner:

·      Det gir en oversikt over bedriftens økonomiske ytelse og viser om bedriften er lønnsom eller går med tap.

·      Det hjelper med å evaluere effektiviteten til en bedrifts driftsaktiviteter og identifisere områder hvor det er potensial for forbedring.

·      Det gir informasjon til investorer, långivere og andre interessenter som ønsker å vurdere bedriftens økonomiske helse og potensielle investeringsmuligheter.

·      Det brukes til å sammenligne bedriftens resultater over tid og mot bransjens gjennomsnitt for å vurdere bedriftens konkurransedyktighet.

·      Det gir informasjon som er nødvendig for å utarbeide årsregnskapet og oppfylle regnskaps- og rapporteringskrav.

·      Resultatregnskapet er en verdifull rapport for å forstå bedriftens økonomiske ytelse, ta informerte beslutninger og kommunisere bedriftens resultater til ulike interessenter.

 

Et offisielt regnskap er satt sammen av forskjellige kontoplan. Kontoplanen er satt opp i et kontisystem fra 1000-8999 hvor hver hele tusen (1,2,3, … 8000) er overordnede kontogrupper med mer spesifikke underkonti.  3000-8999 er satt av til resultatposter. Disse kan du lese mer om her.

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/