Resultatregnskap

Regnskap 

Alle registrerte selskap og foretak i Norge er pålagt å føre regnskap, samt rapportere dette inn til myndighetene. I 2014 ble det innført en standardisert kontoplan for norske statlige virksomheter, NS 4102. For ikke-statlige selskap som alminnelige AS og ENK er det ikke pålagt å følge denne modellen, men for aller de fleste er dette rammeverket for regnskapsføringen. Du kan finne mer informasjon om den standardiserte kontoplanen her.  

I bunn og grunn er ikke regnskap noe som føres på en standardisert måte fordi det er kritisk for selskapets skyld, men heller for myndighetene skal kunne beregne skatter og avgifter på et riktig grunnlag. Capassa ønsker derfor å hjelpe deg å få maksimalt utbytte av det regnskapet du allerede er pålagt å føre. Som bruker i Capassa vil du få en oversikt over nøkkeltall, samt ferdig utarbeidet analyser av regnskapet ditt uten at du trenger å foreta deg noe.  

Her i Capassa Academy ønsker vi å vise deg hvordan du aktivt kan bruke regnskapet ditt for å drive selskapet bedre. Vi gir deg et eksempel på et oppsett av kontoplanen, og skal presentere de mest relevante nøkkeltallene du trenger å følge med på, samt utregningen av disse nøkkeltallene. 

Kontoplanen er satt opp i et konti system fra 1000-8999 hvor hver hele tusen (1,2,3, … 8000) er overordnede kontogrupper med mer spesifikke underkonti.

1000 Eiendeler
2000 Egenkapital og gjeld
3000 Salgs- og driftsinntekt
4000 Varekostnad
5000 Lønnskostnad
6000 Driftskostnad og av- og nedskrivninger
7000 Annen driftskostnad
8000 Finansinntekt/kostnad, ekstraordinær inntekt/kostnad, skatt og årsresultat

Avhengig av strukturen og størrelsen på selskapet vil ikke alle konti være relevant for deg og kontoplanen er fleksibel på denne måten. 1000-2999 er satt av til balanse poster, mens 3000-8999 er satt av til resultatposter.

Dersom du ønsker full oversikt over hva som er lovpålagt å inkludere i resultat og balanse, kan du lese mer om det her.

Basert på regnskapet til selskapet kan man regne ut diverse nøkkeltall som enkelt gir informasjon om den finansielle situasjonen i selskapet. Nedenfor er noen sentrale nøkkeltall forklart. Alle disse nøkkeltallene vil du automatisk ha tilgang til i Capassa appen – uten at du trenger å gjøre noe selv!

Nedenfor finner du en innføring i virksomheters resultatregnskap, dersom du også er interessert i lære mer om balanse finner du relevant artikkel her.

Resultatregnskap 

Resultatregnskapet består av inntekter og utgifter for selskapet, og gir dermed en oversikt over verdiskapningen til bedriften. I kontoplanen er 3000-serien satt av til inntekter og 4000-serien er satt av til kostnader. 5000-serien viser oversikt over lønnskostnader mens 6000- og 7000-serien viser driftskostnader, av- og nedskrivninger og andre driftskostnader. 8000-serien viser finansinntekter og finanskostnader.

Summen av inntekter minus summen av utgifter viser enten over- eller underskuddet i selskapet og danner grunnlaget for skatten som skal betales. Et eksempel på kontoplan og forklaring til 3000-serien til 8000-serien finner du nedenfor. 

Salgs- og driftsinntekter – 3000 gruppen 

30 Salgsinntekt, avgiftspliktig  

3000 Salgsinntekt handelsvarer avgiftspliktig høy sats 

3010 Salgsinntekt egen tilvirkede varer avgiftspliktig høy sats 

3020 Salgsinntekt tjenester avgiftspliktig høy sats 

3030 Salgsinntekt handelsvarer avgiftspliktig middels sats 

3040 Salgsinntekt egen tilvirkede varer avgiftspliktig middels sats 

3050 Salgsinntekter tjenester avgiftspliktig lav sats 

3060 Uttak av varer avgiftspliktig høy sats 

3063 Uttak av varer avgiftspliktig middels sats 

3070 Uttak av tjenester avgiftspliktig høy sats 

3074 Uttak av tjenester avgiftspliktig lav sats 

3080 Rabatter og annen salgsinntekts redusering, avgiftspliktig 

3090 Refunderbare utlegg for kjøpers regning, avgiftspliktig 

31 Salgsinntekt, avgiftsfri  

3100 Salgsinntekt handelsvarer avgiftsfri 

3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer avgiftsfri 

3120 Salgsinntekt tjenester avgiftsfri 

3160 Uttak av varer avgiftsfritt 

3180 Rabatter og annen salgsinntektsreduksjon avgiftsfri 

3190 Refunderbare utlegg for kjøpers regning, avgiftsfri 

32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet  

3200 Salgsinntekt handelsvarer utenfor avgiftsområdet 

3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer utenfor avgiftsområdet 

3220 Salgsinntekt tjenester utenfor avgiftsområdet 

3260 Uttak av varer utenfor avgiftsområdet 

3280 Rabatter og annen salgsinntektsreduksjon 

33 Offentlig avgift vedr. omsetning  

3300 Spesiell off. avg. Tilvirkede/solgte varer avgiftspliktig 

3301 Spesiell off. avg. Tilvirkede/solgte varer fritt 

3302 Miljø avgift for Tilvirkede/solgte varer avgiftspliktig 

3303 Miljø avgift for Tilvirkede/solgte varer avgiftsfritt 

34 Offentlig tilskudd/refusjon  

3400 Spesielt offentlig tilskudd for Tilvirkede/solgte varer 

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 

35 Uopptjent inntekt  

3500 Garanti 

3510 Service 

36 Leieinntekt  

3600 Leieinntekt fast eiendom 

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler 

3620 Annen leieinntekt 

37 Provisjonsinntekt  

3700 Provisjonsinntekt 

38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler  

3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 

39Annen driftsrelatert inntekt  

3900 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftspliktig 

3910 Utgående porto, avgiftspliktig 

3920 Utgående gebyrer, avgiftspliktig 

3950 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt 

3960 Utgående porto, avgiftsfritt 

3970 Utgående gebyrer, avgiftsfritt 

Varekostnader – 4000 gruppen 

40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikater  

4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata høy sats 

4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata middels sats 

4060 Frakt, toll og spedisjon 

4070 Innkjøpsprisreduksjon 

4090 Beholdningsendring 

41 Forbruk av varer under tilvirkning  

4100 Innkjøp varer under tilvirkning høy sats 

4130 Innkjøp varer under tilvirkning middels sats 

4160 Frakt, toll og spedisjon 

4170 Innkjøpsprisreduksjon 

4190 Beholdningsendring 

42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer  

4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer høy sats 

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer middels sats 

4260 Frakt, toll og spedisjon 

4270 Innkjøpsprisreduksjon, avgiftspliktig 

4290 Beholdningsendring 

43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg  

4300 Innkjøp varer for videresalg høy sats 

4330 Innkjøp varer for videresalg middels sats 

4360 Frakt, toll og spedisjon 

4370 Innkjøpsprisreduksjon 

4390 Beholdningsendring 

45 Fremmedytelse og underentreprise  

4500 Fremmedytelser og underentreprise 

4590 Beholdningsendring 

49 Annen periodisering  

4900 Annen periodisering 

4990 Beholdningsendring 

Lønn og personalekostnader – 5000 gruppen 

50 Lønn til ansatte  

5000 Lønn til ansatte 

5090 Periodiseringskonto lønn 

5180 Feriepenger beregnet 

5182 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 

Andre forsikringer 

52 Fordel i arbeidsforhold  

5200 Fri bil 

5210 Fri telefon 

5220 Fri avis 

5230 Fri losji og bolig 

5240 Rentefordel 

5280 Annen fordel i arbeidsforhold 

5290 Motkonto for gruppe 52 

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse  

5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad  

5400 Arbeidsgiveravgift 

5420 Pensjonspremie 

55 Annen kostnadsgodtgjørelse  

5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 

56 Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.  

5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS o l 

57 Offentlig tilskudd vedr. arbeidskraft  

5700 Lærlingtilskudd 

58 Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft  

5800 Refusjon av sykepenger 

5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 

59 Annen personalkostnad  

5900 Gaver til ansatte 

5910 Kantinekostnader 

5920 Yrkesskadeforsikring 

5930 Andre forsikringer 

Andre driftskostnader – 6- og 7000 gruppen 

60 Av- og nedskrivning  

6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 

6010 Avskrivning på transportmidler, maskin og inventar 

6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler 

6050 Nedskrivning av varige driftsmidler 

61 Frakt og transportkostnad vedrørende salg  

6100 Frakt, transportkostnad og forsikring 

6110 Toll og spedisjonskostnad 

62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon  

6200 Elektrisitet 

6210 Gass 

6220 Fyringsolje 

6230 Kull, koks 

6240 Ved 

6250 Bensin, dieselolje 

6260 Vann 

63 Kostnad lokaler  

6300 Leie lokaler 

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 

6340 Lys, varme 

6360 Renhold 

64 Leie maskiner, inventar o.l.  

6400 Leie maskiner 

6410 Leie inventar 

6420 Leie datasystemer 

6430 Leie andre kontormaskiner 

6440 Leie transportmidler 

65 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres  

6500 Motordrevet verktøy 

6510 Håndverktøy 

6520 Hjelpeverktøy 

6530 Spesialverktøy 

6540 Inventar 

6550 Driftsmateriale 

6560 Rekvisita 

6570 Arbeidsklær og verneutstyr 

66 Reparasjon og vedlikehold  

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 

67 Fremmed tjeneste  

6700 Revisjons- og regnskapshonorarer 

6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand 

6790 Annen fremmed tjeneste 

68 Kontorkostnad, trykksak o.l.  

6800 Kontorrekvisita 

6820 Trykksaker 

6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o l 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 

69 Telefon, porto o.l.  

6900 Telefon 

6940 Porto 

70 Kostnad transportmidler   

7000 Drivstoff 

7020 Vedlikehold 

7040 Forsikringer 

71 Kostnad og godtgjøring for reiser, diett, bil o.l.  

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 

7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 

7150 Diettkostnader, oppgavepliktig 

7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 

72 Provisjonskostnad  

7200 Provisjonskostnader, oppgavepliktig 

7210 Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig 

73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad.  

7300 Salgskostnad 

7320 Reklamekostnad 

7350 Representasjon, fradragsberettiget 

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 

74 Kontingent og gave  

7400 Kontingenter, fradragsberettiget 

7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget 

7420 Gaver, fradragsberettiget 

7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 

75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad  

7500 Forsikringspremie 

7550 Garantikostnad 

7560 Servicekostnad 

76 Lisens- og patentkostnad  

7600 Lisensavgifter og royalties 

7610 Patentkostnad ved egen patent 

7620 Kostnader ved varemerker o l 

7630 Kontroll-, prøve- og stempelavgifter 

77 Annen kostnad  

7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 

7710 Generalforsamling 

7730 Kostnader ved egne aksjer 

7740 Øreavrunding, MVA – oppgjør 

7745 Øreavrunding, avgiftspliktig 

7746 Øreavrunding, avgiftsfritt 

7750 Eiendoms- og festeavgifter 

7770 Bank og kortgebyrer 

7780 Renter og gebyrer inkasso 

7790 Diverse kostnader 

78 Tap o.l.  

7800 Tap ved avgang driftsmidler 

7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 

7830 Tap på fordringer 

7860 Tap på kontrakter 

79 Periodiseringskonto  

7900 Beholdningsendring anlegg under utførelse 

7910 Ukurante varer 

Finansinntekter og finanskostnader – 8000 gruppen 

80 Finansinntekt  

8000 Inntekt på investering i datterselskap 

8010 Inntekt på investering i annet foretak. s/ konsern 

8020 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 

8030 Renteinntekt på foretak i samme konsern 

8040 Renteinntekter, skattefrie 

8050 Annen renteinntekt 

8060 Valutagevinst (agio) 

8070 Annen finansinntekt 

8080 Verdiøkning finansielle omløpsmidler 

81 Finanskostnad  

8100 Verdireduksjon finansielle omløpsmidler 

8110 Nedskrivning finansielle omløpsmidler 

8120 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 

8130 Rentekostnad foretak i samme konsern 

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget. 

8150 Annen rentekostnad 

8160 Valutatap (disagio) 

8170 Annen finanskostnad 

83 Skattekostnad på ordinært resultat  

8300 Betalbar skatt 

8320 Utsatt skatt 

84 Ekstraordinær inntekt (spesifisert etter art)  

8400 Ekstraordinær inntekt 

85 Ekstraordinær kostnad (spesifisert etter art)  

8500 Ekstraordinær kostnad 

86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat  

8600 Betalbar skatt, ekstraordinært resultat 

8620 Utsatt skatt, ekstraordinært resultat 

88 Årsresultat  

8800 Årsresultat 

89 Overføringer og disponeringer  

8900 Overføringsfond vurderingsforskjeller 

8910 Overføringsfond felleseid kapital samme foretak. 

8920 Avsatt utbytte/renter grunnfondsbevis 

8930 Konsernbidrag 

8940 Aksjonærbidrag 

8950 Fondsemisjon 

8960 Overføring annen egenkapital 

8990 Udekket tap 

English English Norwegian Norwegian