ROE – Avkastning på egenkapital

Hva er ROE?

ROE står for Return on Equity, og det er et mål for avkastningen en virksomhet genererer i forhold til egenkapitalen som er investert av aksjonærene. ROE er et viktig mål for å vurdere virksomhetens lønnsomhet og effektivitet med hensyn til egenkapitalen.

Slik regnes det ut

ROE beregnes ved å dele nettoresultatet (etter skatt) med gjennomsnittlig egenkapital og deretter multiplisere med 100 for å få prosent. Formelen er som følger:

 

ROE i prosent= (Nettoresultat / Gjennomsnittlig egenkapital) * 100

Hva brukes det til?

ROE kan brukes til:

1.    Vurdere virksomhetens lønnsomhet: ROE gir en indikasjon på hvor effektivt virksomheten genererer avkastning på egenkapitalen.

2.    Sammenligne med bransjestandarder: ROE kan brukes til å sammenligne virksomhetens lønnsomhet med bransjeområdet og identifisere styrker og svakheter.

3.   Evaluere ledelsens ytelse: ROE er et mål på ledelsens evne til å utnytte egenkapitalen effektivt og skape avkastning for aksjonærene.

Tips for å forbedre ROE

1.    Forbedre fortjenestemarginen: Identifiser og implementer tiltak for å øke virksomhetens fortjenestemargin, for eksempel kostnadskontroll, prisoptimalisering eller produktivitetsforbedringer.

2.    Effektiv bruk av egenkapital: Bruk egenkapitalen til å investere i prosjekter eller aktiviteter med høy avkastning og unngå unødvendige eller lavavkastende investeringer.

3.   Gjeldsstruktur: Vurder balansen mellom gjeld og egenkapital. En passende gjeldsgrad kan øke avkastningen på egenkapitalen, men det er viktig å unngå overbelastning av gjeld som kan øke risikoen.

4.   Operasjonell effektivitet: Forbedre virksomhetens driftsprosesser for å øke lønnsomheten. Identifiser og reduser ineffektive operasjonelle kostnader og forbedre ressursutnyttelsen.

5.   Innovasjon og vekst: Søk etter muligheter for produkt- eller markedsmessig innovasjon for å drive økonomisk vekst og øke avkastningen på egenkapitalen.

6.   Kontinuerlig overvåking og justering: Følg med på ROE over tid og juster strategier og tiltak basert på resultater og endrede markedsforhold.

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/