fbpx

anleggsmidler

Balanseregnskap

Hva er et balanseregnskap? Balanseregnskapet er en av de viktigste finansielle rapportene som gir en oversikt over selskapets økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt, vanligvis ved kvartals- eller årsavslutningen. Det er oppbygd rundt ligningen: Eiendeler = Gjeld + Egenkapital. Denne ligningen reflekterer prinsippet om at selskapets eiendeler er finansiert av enten gjeld (lånte midler) eller […]

Balanseregnskap Read More »

10 tips for bedre likviditet!

10 tips for bedre likviditet er noe alle kan ha godt av. Svak likviditet er en av hovedårsakene til at små og mellomstore bedrifter går konkurs, og det vil kreve kontinuerlig overvåkning og tiltak for å opprettholde en god kontantstrøm. En sunn likviditet er essensielt for å opprettholde daglige operasjoner og håndtere uventede utgifter. Her

10 tips for bedre likviditet! Read More »

Frister Regnskapsåret 2024

Årets regnskapsfrister Det kan være mye å huske på når det kommer til frister og innlevering av diverse regnskap. Å holde seg ajour med disse fristene vil ikke bare sikre etterlevelse av juridiske forpliktelser, men også gi deg et solid fundament for å ta viktige forretningsbeslutninger i tiden som kommer. For en utfyllende liste over

Frister Regnskapsåret 2024 Read More »

Cash Runway

Hva er cash runway? Cash Runway refererer til den beregnede tidsperioden et selskap kan fortsette driften uten å hente ytterligere kapital eller generere positiv kontantstrøm fra virksomheten. Det er en viktig indikator som gir innsikt i hvor lenge selskapet kan opprettholde sin nåværende drift uten å gå tom for kontanter. Slik regnes det ut Cash

Cash Runway Read More »

Nedskrivninger

Hva er nedskrivninger? Nedskrivninger dreier seg om eiendeler som går uforutsett ned i verdi. Nedskrivninger er en regnskapsmessig prosess der verdien av en eiendel reduseres på grunn av en varig verdiforringelse. Dette gjøres for å justere eiendelens bokførte verdi til dens nåværende virkelige verdi. Slik regner man ut nedskrivninger Nedskrivninger beregnes ved å vurdere verdiforringelsen

Nedskrivninger Read More »

A-melding

Hva er a-melding? A-melding er en rapporteringsplikt som norske arbeidsgivere har overfor skattemyndighetene (Skatteetaten) og NAV (Arbeids- og velferdsetaten). A-meldingen er en elektronisk melding som inneholder opplysninger om lønn, skattetrekk, arbeidsforhold og annen relevant informasjon om ansatte. Rapporteringen gjøres normalt hver måned, men kan også være kvartalsvis for visse arbeidsgivere. Hva skal rapporteres i a-meldingen?

A-melding Read More »

Finanskostnader

Hva er finanskostnader? Finanskostnader refererer til alle utgiftene og kostnadene knyttet til å skaffe kapital og administrere gjeld i et selskap. Det er altså nært beslektet med rentekostnader, men omfatter også alle andre kostnader knyttet til finans. Dette inkluderer rentekostnader, gebyrer, provisjoner og andre kostnader relatert til finansiering og gjeldsforvaltning. Slik beregnes det Finanskostnader beregnes

Finanskostnader Read More »

Omløpsmidler

Hva er omløpsmidler? Omløpsmidler er ressurser som selskapet eier og forventer å konvertere til kontanter eller forbruke innen ett år eller en normal driftssyklus. De inkluderer kontanter, bankinnskudd, kortsiktige investeringer, kundefordringer, varelager og andre midler som er ment å bli omdannet til kontanter eller brukt i selskapets ordinære drift. Typer av omløpsmidler ·      Kontanter og

Omløpsmidler Read More »