fbpx

ROS

Bokført verdi

Hva er bokført verdi? Bokført verdi er den verdien som er registrert i selskapets regnskap for en eiendel, forpliktelse eller egenkapitalpost. Det er den opprinnelige kostnaden eller anskaffelsesverdien av eiendelen, minus eventuell akkumulert avskrivning eller nedskrivning. Bokført verdi gir en indikasjon på hva eiendelen eller forpliktelsen er verdt i selskapets regnskap på et gitt tidspunkt. […]

Bokført verdi Read More »

Rentekostnader

Hva er rentekostnader? Rentekostnader er de utgiftene et selskap pådrar seg som følge av å ha tatt opp lån eller gjeld fra eksterne kilder. Rentekostnader representerer den betalingen selskapet må gjøre til långivere eller kreditorer for å få tilgang til lånte midler. Rentekostnader er de økonomiske utgiftene et selskap må betale som renter på lån

Rentekostnader Read More »

Arbeidskapital

Hva er arbeidskapital? Arbeidskapital, også kjent som netto arbeidskapital, er et begrep som brukes til å beskrive mengden midler et selskap har til rådighet for å drive sin daglige drift og møte kortsiktige forpliktelser. Det representerer differansen mellom selskapets kortsiktige eiendeler (omløpsmidler) og kortsiktig gjeld. Arbeidskapital er det beløpet som er tilgjengelig for selskapet for

Arbeidskapital Read More »

Varelagerets omløpshastighet

Hva er varelagerets omløpshastighet? Varelagerets omløpshastighet, også kjent som lageromløpshastighet eller lagerrotasjon, er en økonomisk indikator som måler hvor mange ganger et selskap selger og erstatter sitt varelager i løpet av en bestemt periode. Det viser hvor effektivt selskapet klarer å håndtere og omsatte sitt varelager. Varelagerets omløpshastighet er et mål på hvor raskt et

Varelagerets omløpshastighet Read More »

Soliditet

Hva er soliditet? Soliditet er en finansiell nøkkeltall som måler graden av økonomisk stabilitet og evnen til å tåle tap i en virksomhet. Det viser hvor mye av selskapets totale eiendeler som er finansiert av egenkapitalen, også kjent som egenkapitalandel. Soliditet er en måling av hvor stor andel av selskapets totale eiendeler som er finansiert

Soliditet Read More »

Kontantstrøm

Hva er kontantstrøm? Kontantstrøm, cash flow på engelsk, refererer til bevegelsen av penger inn og ut av en virksomhet i en bestemt tidsperiode. Det representerer strømmen av kontanter som kommer inn fra salg av varer eller tjenester, samt utbetalinger som gjøres for driftskostnader, investeringer og finansieringsaktiviteter. Kontantstrøm er den totale mengden penger som kommer inn

Kontantstrøm Read More »

Likviditetsreserve

Hva er likviditetsreserve? Likviditetsreserve er en økonomisk buffer som et selskap opprettholder for å møte uforutsette likviditetsbehov. Det er en sum penger eller likvide midler som er satt til side for å sikre at selskapet har tilstrekkelig kontantbeholdning tilgjengelig i tilfelle uventede utgifter eller likviditetsutfordringer oppstår. Hvordan opprette en likviditetsreserve? Likviditetsreserven opprettes ved å akkumulere

Likviditetsreserve Read More »