fbpx

Balanseregnskap

Hva er et balanseregnskap?

Balanseregnskapet er en av de viktigste finansielle rapportene som gir en oversikt over selskapets økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt, vanligvis ved kvartals- eller årsavslutningen. Det er oppbygd rundt ligningen: Eiendeler = Gjeld + Egenkapital. Denne ligningen reflekterer prinsippet om at selskapets eiendeler er finansiert av enten gjeld (lånte midler) eller egenkapital (kapital bidratt av eierne). Balansen er en sentral del av regnskapet og brukes av både interne og eksterne interessenter for å vurdere bedriftens økonomiske stabilitet og kapitalstruktur.

Hvordan utarbeides balansen?

Balanseregnskapet utarbeides ved å liste opp alle eiendelene som selskapet eier eller kontrollerer, klassifisert etter likviditet, og deretter presentere hvordan disse eiendelene er finansiert.

 • Eiendeler: Dette inkluderer kontanter, kundefordringer, varelager, anleggsmidler og andre ressurser.
 • Gjeld: Inneholder selskapets økonomiske forpliktelser, som langsiktig gjeld (f.eks. lån med forfall om mer enn ett år) og kortsiktig gjeld (f.eks. leverandørgjeld, skatt).
 • Egenkapital: Består av aksjekapitalen investert av eierne og den akkumulerte opptjente fortjenesten eller tapet gjennom selskapets levetid.

Hva brukes balansen til, og hvorfor er den viktig?

Balanseregnskapet er av stor betydning av flere grunner:

 • Økonomisk stabilitet:
  • Det gir en øyeblikksmessig oversikt over bedriftens økonomiske stilling.
  • Identifiserer om bedriften har tilstrekkelige ressurser til å dekke forpliktelser.
 • Kapitalstruktur:
  • Viser forholdet mellom egenkapital og gjeld, viktig for å vurdere risiko.
 • Investorvurdering:
  • Gir investorer innsikt i bedriftens økonomiske helse og langsiktige bærekraft.
 • Beslutningsstøtte:
  • Hjelper ledelsen med å ta informerte beslutninger om ressursallokering og finansiering.
 • Regnskapsoppfyllelse:
  • Nødvendig for å utarbeide årsregnskapet og møte regnskaps- og rapporteringskrav.

Balanseregnskapet er avgjørende for å vurdere selskapets langsiktige økonomiske helse og bærekraft, og det gir et solid grunnlag for økonomiske beslutninger og strategisk planlegging.

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.