Bokført verdi

Hva er bokført verdi?

Bokført verdi er den verdien som er registrert i selskapets regnskap for en eiendel, forpliktelse eller egenkapitalpost. Det er den opprinnelige kostnaden eller anskaffelsesverdien av eiendelen, minus eventuell akkumulert avskrivning eller nedskrivning. Bokført verdi gir en indikasjon på hva eiendelen eller forpliktelsen er verdt i selskapets regnskap på et gitt tidspunkt.

Det er den historiske kostnaden eller anskaffelsesverdien av eiendelen eller forpliktelsen, justert for eventuell avskrivning eller nedskrivning.

Slik beregnes det

Bokført verdi beregnes ved å ta den opprinnelige kostnaden eller anskaffelsesverdien av eiendelen og trekke fra akkumulerte avskrivninger eller nedskrivninger. For eksempel kan bokført verdi av en eiendel være anskaffelseskost minus akkumulerte avskrivninger.

Hva brukes det til?

Bokført verdi brukes til å vurdere verdien av eiendeler, forpliktelser eller egenkapital i selskapets regnskap. Det gir en indikasjon på hva selskapet har investert eller pådratt seg i form av eiendeler eller forpliktelser.

Tips for å håndtere bokført verdi

1.    Nøye regnskapsføring: Sørg for nøyaktig og pålitelig regnskapsføring for å sikre at bokført verdi gjenspeiler den faktiske verdien av eiendeler, forpliktelser og egenkapital.

2.    Overvåk avskrivninger og nedskrivninger: Følg nøye med på avskrivninger og nedskrivninger for å sikre at de blir beregnet i samsvar med regnskapsstandarder og reflekterer den faktiske verdinedgangen av eiendelene.

3.   Regelmessige verdsettelsesvurderinger: Gjennomfør regelmessige verdsettelsesvurderinger av eiendeler som kan være utsatt for verdiendringer, slik at bokført verdi kan oppdateres når det er nødvendig.

4.   Vurder immaterielle eiendeler: Forstå og vurder riktig verdi og levetid for immaterielle eiendeler som goodwill, varemerker eller patenter for å sikre korrekt bokført verdi.

 

Bokført verdi gir en viktig indikasjon på verdien av eiendeler, forpliktelser og egenkapital i selskapets regnskap. Det er viktig å ha nøyaktige og oppdaterte bokførte verdier for å kunne ta informerte beslutninger om selskapets økonomiske stilling og fremtidige investeringer.

 

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/