Egenkapital

Hva er egenkapital?

Egenkapitalen i en bedrift refererer til kapitalen som bedriftens eiere selv har bidratt med, eller opptjent gjennom reinvestering av inntjente midler. 

Egenkapitalen deles inn i innskutt eller opptjent egenkapital. Disse to formene for egenkapital skiller seg ved at den innskutte egenkapitalen er tilført selskapet gjennom eiernes egne innskudd, og den opptjente egenkapitalen er tidligere års overskudd som holdes igjen i selskapet.

 

For et aksjeselskap er det egne regler som gjelder. Aksjekapitalen selv regnes som en del av den innskutte egenkapitalen. Ifølge aksjeloven skal selskapet til enhver tid ha egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Hvis egenkapitalen synker under forsvarlig nivå, må styret samles for å iverksette tiltak for å bedre situasjonen.

Slik beregnes egenkapitalen

Enkelt forklart er egenkapitalen selskapets eiendeler fratrukket all gjeld.

Hva brukes det til?

Egenkapital er viktig på flere måter:

1.    Finansiering: Egenkapital fungerer som en kilde til langsiktig finansiering for virksomheten og gir eierne en eierandel i selskapet.

2.    Solvens: Egenkapitalen fungerer som en buffer mot tap og gjeldsforpliktelser. Jo høyere egenkapitalandel, desto bedre er virksomhetens evne til å møte økonomiske utfordringer og opprettholde sin solvens.

3.   Avkastning: Egenkapital gir eierne rett til å dele i virksomhetens overskudd og fortjeneste gjennom utbytteutbetalinger eller kapitalgevinster.

Tips for å øke egenkapitalen

1.    Kapitaltilførsel: Eierne kan tilføre mer kapital til virksomheten ved å investere mer penger eller eiendeler.

2.    Fortjenesteoppbygging: Virksomheten kan øke egenkapitalen ved å beholde fortjenesten i selskapet i stedet for å utbetale alt som utbytte.

3.   Aksjeutstedelse: Utstedelse av nye aksjer kan øke egenkapitalen ved å tiltrekke seg nye investorer eller aksjonærer som investerer kapital i virksomheten.

4.   Kapitalallokering: Riktig forvaltning av virksomhetens kapitalressurser kan bidra til å maksimere fortjenesten og dermed øke egenkapitalen over tid.

På Capassa

Capassa gir deg hele tiden oppdatert oversikt over egenkapitalen i selskapet ditt. Det intuitive grensesnittet og de tydelige visualiseringene gir deg et klart bilde på hvor mye egenkapital som er i selskapet til enhver tid.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/