Egenkapitalandel

Hva er egenkapitalandel?

Egenkapitalandelen i et selskap viser til hvilken prosentandel av eiendelene som er finansiert med egenkapital.

 

Egenkapitalandelen viser hvor avhengig et selskap er av finansiering gjennom gjeld eller annen fremmedkapital. En høy egenkapitalandel viser til et selskap som er mindre avhengig av gjeldsfinansiering, og en lav egenkapitalandel vil være en indikasjon på at selskapet har en høy andel gjeld.

 

Hvor høy eller lav egenkapitalandelen skal være er ikke en universal standard. Det ideelle nivået vil variere mellom bransjer ut ifra hvor gjeldsfinansiert de ønsker å være. 

Noen segmenter vil være avhengig av en høy andel gjeld for å finansiere store investeringer, mens andre skyr gjeld for å redusere risiko og minimere renteutgifter. Det er viktig å huske at et selskap med lav egenkapitalandel vil være mer risikoutsatt gjennom endringer i rentenivåer og økonomiske forhold.

Slik beregnes det

Egenkapitalandel beregnes ved å dividere egenkapitalen med den totale kapitalen og deretter multiplisere med 100 for å få prosent.

Formelen er som følger:

 

Egenkapitalandel = (Egenkapital / Total kapital) * 100.

Hva brukes det til?

Som nøkkeltall vil det være mest interessant å se på egenkapitalens utvikling og egenkapitalandelen sammenlignet med bransjens standard. Endringer kan indikere om et selskap plutselig har pådratt seg ny gjeld eller opptjent egenkapital gjennom reinvesteringer av opptjente midler. 

 

Sammenligning med bransjestandard vil kunne indikere om finansieringen er forsvarlig sett i lys av resten av bransjen. Dette kan brukes til å evaluere blant annet risiko, langsiktighet og lønnsomhet.

Tips for å øke egenkapitalandelen

1.    Fortjenesteakkumulering: Behold fortjenesten i virksomheten i stedet for å utbetale alt som utbytte. Dette øker egenkapitalen og dermed egenkapitalandelen.

2.    Aksjeemisjon: Utstedelse av nye aksjer kan tilføre mer egenkapital til virksomheten og øke egenkapitalandelen.

3.   Kapitaltilførsel: Eierne kan tilføre mer kapital til virksomheten ved å investere mer penger eller eiendeler.

4.   Gjeldsreduksjon: Reduser virksomhetens gjeld for å øke egenkapitalandelen. Dette kan oppnås gjennom nedbetaling av lån eller restrukturering av gjeld.

5.   Optimal kapitalallokering: Vurder balansen mellom gjeld og egenkapital for å sikre at virksomheten har en passende og bærekraftig finansieringsstruktur.

6.   Aksjekjøp: Hvis det er mulig og hensiktsmessig, kan virksomheten kjøpe tilbake egne aksjer for å øke egenkapitalandelen.

På Capassa

Capassa gir deg hele tiden oppdatert oversikt over egenkapitalandelen i selskapet ditt. Det intuitive grensesnittet og de tydelige visualiseringene gir deg et klart bilde på hvor stor andel av totalkapitalen som er eiendeler. Prognosene vil også forutse hvilken utvikling egenkapitalandelen vil ha de neste månedene. Dette kan hjelpe deg med å nå dine mål i dag!

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/