Likviditetsreserve

Hva er likviditetsreserve?

Likviditetsreserve er en økonomisk buffer som et selskap opprettholder for å møte uforutsette likviditetsbehov. Det er en sum penger eller likvide midler som er satt til side for å sikre at selskapet har tilstrekkelig kontantbeholdning tilgjengelig i tilfelle uventede utgifter eller likviditetsutfordringer oppstår.

Hvordan opprette en likviditetsreserve?

Likviditetsreserven opprettes ved å akkumulere overskudd fra selskapets inntjening eller ved å bevisst sette av midler fra selskapets kontantstrøm til en separat likviditetskonto eller fond. Dette beløpet holdes som en reserve og holdes tilgjengelig for å håndtere fremtidige likviditetsbehov.

Hva brukes den til?

Likviditetsreserven brukes til å møte uforutsette eller kortsiktige likviditetsbehov som kan oppstå i selskapet. Den kan brukes til å dekke uventede utgifter, håndtere lavere inntjening, takle sesongvariasjoner i kontantstrøm eller håndtere andre likviditetsutfordringer uten å måtte ty til ekstern finansiering eller lån.

Tips for å øke likviditetsreserven

1.    Øke overskuddet: Implementer tiltak for å forbedre selskapets lønnsomhet og øke overskuddet, som kan bidra til å øke likviditetsreserven over tid.

2.    Stram kontantstrømstyring: Implementer effektive kontantstrømstyringsstrategier for å optimalisere innbetalinger fra kunder, forbedre betalingsbetingelser med leverandører og styre utbetalinger på en effektiv måte.

3.   Reduser kostnader: Identifiser kostnadsbesparelser i selskapets drift for å frigjøre midler som kan tilføres likviditetsreserven.

4.   Overvåk og planlegg: Overvåk og evaluér selskapets likviditetsbehov jevnlig, og sett opp en plan for å gradvis øke likviditetsreserven over tid for å sikre at den er tilstrekkelig.

 

En tilstrekkelig likviditetsreserve er viktig for å sikre at selskapet har den nødvendige kontantbeholdningen tilgjengelig for å håndtere uforutsette hendelser eller likviditetsutfordringer uten å påvirke normal drift eller måtte søke ekstern finansiering.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/