Omløpsmidler

Hva er omløpsmidler?

Omløpsmidler er ressurser som selskapet eier og forventer å konvertere til kontanter eller forbruke innen ett år eller en normal driftssyklus. De inkluderer kontanter, bankinnskudd, kortsiktige investeringer, kundefordringer, varelager og andre midler som er ment å bli omdannet til kontanter eller brukt i selskapets ordinære drift.

Typer av omløpsmidler

·      Kontanter og bankinnskudd: Dette inkluderer fysiske kontanter og innskudd i bankkontoer som er tilgjengelige for umiddelbar bruk.

·      Kortsiktige investeringer: Dette omfatter verdipapirer eller finansielle instrumenter som kan raskt konverteres til kontanter, for eksempel aksjer, obligasjoner eller pengemarkedsfond.

·      Kundefordringer: Dette er utestående beløp som kundene skylder selskapet for varer eller tjenester som er levert på kreditt.

·      Varelager: Dette inkluderer råvarer, halvfabrikata og ferdige varer som selskapet har produsert eller kjøpt for videresalg.

·      Kortsiktige fordringer: Dette kan inkludere renter, utestående fakturaer eller andre krav som selskapet forventer å motta innen kort tid.

Hva brukes det til?

Omløpsmidler brukes til å opprettholde den daglige driften av selskapet og møte kortsiktige økonomiske forpliktelser. De bidrar til å finansiere løpende driftskostnader, betale kortsiktig gjeld og opprettholde likviditet i selskapet.

Tips for å optimalisere bruken av omløpsmidler

1.    Effektiv kredittstyring: Implementer strenge rutiner for kreditthåndtering og overvåkning av kundefordringer for å minimere utestående beløp og redusere risikoen for tap.

2.    Optimalisere varelager: Sørg for at varelageret er optimalt balansert for å unngå overbeholdning eller underbeholdning, og reduser dermed behovet for kapital bundet opp i varelageret.

3.   Forhandlinger med leverandører: Forhandle gunstige betalingsvilkår med leverandører for å forbedre kontantstrømmen og utsette betalingene så lenge som mulig.

4.   Aktiv kontantstyring: Overvåk kontantstrømmen nøye og ha effektive likviditetsstyringsstrategier for å sikre tilstrekkelig kontantbeholdning og optimere bruken av tilgjengelige midler.

 

Effektiv styring av omløpsmidler er avgjørende for å sikre at selskapet har tilstrekkelig likviditet til å møte sine kortsiktige forpliktelser og opprettholde en sunn økonomisk situasjon.

 

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/