WACC – Kapitalkostnader

Hva er WACC?

WACC, eller vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad, er en beregning som viser den gjennomsnittlige kostnaden for å finansiere en virksomhet med både gjeld og egenkapital. Den tar hensyn til den relative vekten av hver finansieringskilde og gir innsikt i den minimale avkastningen virksomheten må oppnå for å tilfredsstille investorer og långivere.

Slik regnes det ut

WACC beregnes ved å multiplisere kostnaden for egenkapitalen med vekten av egenkapitalen, legge til kostnaden for gjeldskapitalen multiplisert med vekten av gjeldskapitalen, og deretter summere disse verdiene. Formelen er som følger:

 

WACC = (Kostnad for egenkapital * Vekt av egenkapital) + (Kostnad for gjeldskapital * Vekt av gjeldskapital).

 

Vektene avhenger av andelen egenkapital og gjeldskapital i selskapets kapitalstruktur.

Hva brukes WACC til?

WACC er et viktig verktøy for å vurdere lønnsomheten og risikoen knyttet til en investering eller et prosjekt. Den brukes ofte som diskonteringsrente for å beregne nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. WACC tar hensyn til kostnadene ved både gjeld og egenkapital, og dermed reflekterer den den avkastningen investorer og långivere krever for å investere i virksomheten.

Tips for å redusere WACC

1.    Optimalisere kapitalstruktur: Vurder å optimalisere blandingen av gjeld og egenkapital for å redusere totalkostnaden for kapital. Dette kan innebære refinansiering av gjeld til lavere rente eller utstedelse av egenkapital for å redusere gjeldsgraden.

2.    Redusere kapitalkostnadene: Utforsk muligheter for å senke kostnadene ved egenkapital og gjeld. For eksempel kan forhandlinger med långivere og investorer føre til gunstigere vilkår eller lavere rentesatser.

3.   Forbedre virksomhetens risikoprofil: Reduser virksomhetens risiko gjennom diversifisering, implementering av styringssystemer og risikohåndteringstiltak. Dette kan bidra til å redusere den totale kapitalkostnaden.

4.   Optimalisere skatteplanlegging: Utforsk muligheter for å utnytte skattefordeler eller redusere skatteplikten, da dette kan påvirke den effektive kapitalkostnaden.

5.   Kontinuerlig overvåking: WACC kan endre seg over tid på grunn av endringer i kapitalstruktur, rentesatser og investorenes forventninger. Sørg for å overvåke og justere WACC regelmessig for å gjenspeile virkeligheten.

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/